An cung ngưu hoàng hoàn dùng được cho các đối tượng nào?